สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา

 

โครงการอบรม ประจำปี 2557

ปฏิทินการจัดอบรมระยะสั้น ประจำปี 2557

Download ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
          และแบบฟอร์มสมัครสมาชิก


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การสร้างข้อสอบตามแนวทางการวัดของ PISA


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานในเด็กพิเศษ


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานในเด็กปกติ


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การประเมินแผนงานและโครงการ


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การวิจัยเชิงทดลอง


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การวิจัยเชิงคุณภาพ


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การออกแบบเครื่องมือวิจัย


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณ


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การบริหารโครงการวิจัย


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง วิธีทางสถิติตัวแปรพหุนาม


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างโดยใช้
โปรแกรม LISREL


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม
SPSS for Windows


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม
Microsoft Excel


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม
Mplus:การวิเคราะห์พหุระดับ


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง สถิตินอนพาราเมตริก


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การวิเคราะห์ข้อสอบด้วยโปรแกรม Microsoft Excel


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม R