สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 

 

เกร็ดความรู้ RMCS
การวิเคราะห์ไมมิค (Multiple Indicator – Multiple Cause: MIMIC)

      
        การวิเคราะห์ไมมิคเป็นสถิติที่รวมเทคนิคการวิเคราะห์
 การถดถอยพหุคูณและการวิเคราะห์องค์ประกอบเข้าด้วยกัน
 โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์เพื่อสร้างสมการทำนาย
 ตัวแปรเกณฑ์ที่เป็นตัวแปรแฝงด้วยตัวแปรสังเกตได้ที่เป็นตัวแปร
 ต่อเนื่องซึ่งมีรูปแบบของโมเดลไมมิค ดังน
ี้


ตัวอย่างคำถามงานวิจัย
ตัวอย่างคำสั่งที่ใช้ในการวิเคราะห์ไมมิคด้วยโปรแกรมลิสเรล

   
     ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอร์ของนักเรียน
 ผู้บกพร่องทางการมองเห็น เมื่อกำหนดให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอร์
 วัดจากตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัวแปร ได้แก่ ความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์ (Knowledge)  และทักษะทางคอมพิวเตอร์ (Skill)  และปัจจัยที่คาดว่าจะส่งผลมี 3 ตัวแปร
 ได้แก่ เจตคติต่อการเรียน (Attitude) เวลาที่ฝึกฝน (Time)  และการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Perception)

 
 ! MIMIC MODEL OF COMPUTER ACHIEVEMENT
 DA NI=5 NO=101 MA=CM
 LA
 KNOWLEDGE SKILL ATTITUDE TIME PERCEPTION
 KM FI=COMPUTER.DAT
 SD FI=SDCOMPUTER.DAT
 MO NX=3 NY=2 NE=1 GA=FR LY=FR TE=SY
 LE
 ACHIEVEMENT
 PD

 OU

  

Download : ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ MIMIC