สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 

 

รายชื่อวารสารวิชาการที่มีอยู่ในฐานข้อมูล
ที่วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญาให้การยอมรับ

 
 

 

   คำสั่งแนบ*

 
 


   ๑.วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลประเภทบรรณานุกรมและสาระสังเขป
(Indexing and Abstracts databases)

    ๑.๑ Web of Science (http://apps.isiknowledge.com) ของสถาบัน ISI (Institute of Scientific Information) ฐานข้อมูลสาขาวิชา Science, Social Science, Arts & Humanities

   ๑.๒ SCOPUS (http://www.scopus.com) ของสำนักพิมพ์ Elsevier Sciencesฐานข้อมูล สาขา Science and Technology, Medical Social Science, Life Science, Social Science, Art and Humanities

   ๑.๓ SciFinder (http://scifinder.cas.org) ของ American Chemical Society ฐานข้อมูลในสาขาวิชา Chemistry, Biomedical Science, Engineering, Material Science, Agricultural Science

    ๑.๔ PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/site/entrez) ของ U.S National Library of Medicine ฐานข้อมูล Biomedical Science, Life Science

   ๑.๕ Engineering Village or Compendex (http://www.engineeringvillage2.org) ฐานข้อมูล สาขา Engineering

    ๑.๖ CAB Abstracts (http://www.cabi.org/) ฐานข้อมูล สาขา Agriculture, Environment, Veterinary Science, Applied Economics, Food Science and Nutrition

   ๑.๗ Inspec (http://theiet.org/) ฐานข้อมูลสาขา Engineering and Technology

   ๑.๘ ERIC (http://eric.ed.gov) ฐานข้อมูลสาขา Education

   ๑.๙ CSA database (http://csa.com/e_products/databases-collections.php) ฐานข้อมูลสาขา Arts & Humanities, Natural Sciences, Social Science, Technology

   ๑.๑๐ BIOSIS (http://science.thomsonreuters.com/training/biosis) ฐานข้อมูล สาขา Life Science

   ๑.๑๑ MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet) ฐานข้อมูล สาขา Mathematics

   ๑.๑๒ AGRIS (http://www.ovid.com/site/catalog/DataBase/11.jsp) สาขา Agricultural Science

   ๑.๑๓ AgbiotechNet (http://www.cabi.org/agbiotechnet) ฐานข้อมูล Agricultural Biotechnology

   ๑.๑๔ POPLINE (http://www.popline.org/aboutpl.html) ฐานข้อมูลสาขา Population, Family Planning and related health

   ๑.๑๕ PsycINFO (http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/coverage.aspx) ฐานข้อมูลสาขา Psychology

 
 

 

๒. วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลเนื้อหาระดับเต็ม (Full Text databases) ของสำนักพิมพ์และสมาคมทางวิชาการต่างๆ

   ๒.๑ ACM Digital Library (http://portal.acm.org)
   ๒.๒ ACS Publications (http://pubs.acs.org)
   ๒.๓ ASCE Publications (http://pubs.asce.org)
   ๒.๔ BioMed Central (http://www.biomedcentral.com)
   ๒.๕ BMJ (http://group.bmj.com/product/journals)
   ๒.๖ CINAHL Plus with Full Text (http://web.ebscohost.com)
   ๒.๗ Emerald (http://www.emeraldinsight.com)
   ๒.๘ IEEE Xplore digital Library (http://ieeexplore.ieee.org)
   ๒.๙ informaworld (http://www.informaworld.com) เป็น site hosting journals ของสำนักพิมพ์ Taylor & Francis, Routleage, Psychology Press, Informa Healthcare
   ๒.๑๐ IOP Science (http://iopscience.iop.org)
   ๒.๑๑ Nature (http://www.nature.com)
   ๒.๑๒ SAGE Journals Online (http://online.sagepub.com)
   ๒.๑๓ ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com)
   ๒.๑๔ SpringerLink (http://www.Springerlink.com/home/main.mpx)
   ๒.๑๕ Thieme eJournals (http://thieme-connect.com/ejournals/home.html)
   ๒.๑๖ Wiley InterScience (http://www3.interscience.wiley.com)

๓. วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ที่ยอมรับของสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย

๔. วารสารวิชาการในฐานข้อมูลวารสาร Thai-Journal Citation Index Centre
(http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/)