การทดสอบประสิทธิภาพของการรู้จำเสียงของระบบเมื่อเปรียบเทียบระหว่างผู้ชายกับผู้หญิง อัตราการรู้จำเสียงในห้องที่ไม่มีเสียงรบกวนโดยเฉลี่ยผู้หญิงมีค่า 88.17 เปอร์เซ็นต์ ผู้ชายมีค่า 85.67เปอร์เซ็นต์ อัตราการรู้จำเสียงในห้องที่มีเสียงรบกวนจากเครื่องปรับอากาศโดยเฉลี่ย ผู้หญิงมีค่า 85.75 เปอร์เซ็นต์ ผู้ชายมีค่า 76.67 เปอร์เซ็นต์ อัตราการรู้จำเสียงที่บริเวณชุมชนโดยเฉลี่ย ผู้หญิงมีค่า 81.58 เปอร์เซ็นต์ ผู้ชายมีค่า 78.08 เปอร์เซ็นต์ อัตราการรู้จำเสียงบริเวณเขตการก่อสร้างโดยเฉลี่ย ผู้หญิงมีค่า 75.58 เปอร์เซ็นต์ ผู้ชายมีค่า 71.92 เปอร์เซ็นต์ อัตราการรู้จำเสียงบริเวณเขตการจราจรโดยเฉลี่ย ผู้หญิงมีค่า 73.00 เปอร์เซ็นต์ ผู้ชายมีค่า 71.50 เปอร์เซ็นต์ จากอัตราในการรู้จำเสียงดังกล่าวพบว่า ระบบสามารถรู้จำเสียงผู้หญิงได้ดีกว่าผู้ชาย ทั้งนี้เป็นเพราะลักษณะของความถี่ของเสียง และการออกเสียงของผู้ชายและผู้หญิงซึ่งมีความแตกต่างกัน โดยเสียงผู้หญิงจะมีความถี่สูงกว่าเสียงผู้ชาย ทำให้มีลักษณะเด่นของความถี่เสียงพูดที่ชัดเจนจึงทำให้ระบบสามารถวิเคราะห์ผลออกมาได้ถูกต้องและแม่นยำมากกว่าเสียงผู้ชาย 

ตารางที่ 1 อัตราการรู้จำเสียงพูดของผู้หญิง


เสียงรบกวนที่ใช้ทดสอบ

อัตราการรู้จำ(%)

ห้องที่ไม่มีเสียงรบกวน

88.17

เสียงจากเครื่องปรับอากาศ

85.75

บริเวณเขตชุมชน

81.58

บริเวณเขตก่อสร้าง

75.58

บริเวณเขตการจราจร

73.00

 

ตารางที่ 2 อัตราการรู้จำเสียงพูดของผู้ชาย


เสียงรบกวนที่ใช้ทดสอบ

อัตราการรู้จำ(%)

ห้องที่ไม่มีเสียงรบกวน

85.67

เสียงจากเครื่องปรับอากาศ

79.67

บริเวณเขตชุมชน

78.08

บริเวณเขตก่อสร้าง

71.92

บริเวณเขตการจราจร

71.50

ในการทดสอบระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทยแบบทนทานต่อสัญญาณรบกวนภายนอก เพื่อวัดประสิทธิภาพของระบบที่สามารถทนทานต่อสัญญาณรบกวนภายนอกได้ ซึ่งจะทำการจำลองเสียงรบกวนขึ้นภายในห้องทดลอง โดยการเพิ่มเสียงรบกวนขึ้นครั้งละประมาณ 10 dB จากเสียงรบกวนที่ความดังเสียงที่น้อยที่สุดคือตั้งแต่ 35.7 dB จนถึงความดังเสียงที่สามารถทำการทดสอบได้สูงสุดที่ 90.50 dB ซึ่งได้ผลการทดสอบดังนี้


ตารางที่ 3 แสดงประสิทธิภาพในการรู้จำเสียงเมื่อระดับความดังของเสียงรบกวนเพิ่มมากขึ้น


ระดับความดังเสียงรบกวน
(dB)

อัตราการรู้จำ
(%)

35.7

96.67

45.3

95.00

55.6

90.00

65.8

86.67

75.6

80.83

85.1

71.67

90.5

55.83

จากตารางข้างต้นสรุปได้ว่าเมื่อระดับความดังของเสียงรบกวนเพิ่มมากขึ้นจะทำให้ประสิทธิภาพในการรู้จำเสียงนั้นลดลง ซึ่งสามารถเขียนเป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับความดังของเสียงรบกวนกับประสิทธิภาพในการรู้จำเสียงได้ดังนี้

กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับความดังของเสียงรบกวนกับประสิทธิภาพในการรู้จำเสียง