เงื่อนไขการทดลอง

1 ในการทดสอบจะใช้เสียงพูดของคนช่วงอายุ 18-25 ปี จำนวนทั้งหมด 20 คน แบ่งเป็นผู้ชาย 10 คน และผู้หญิง 10 คน
2  สัญาญาณเสียงพูดภาษาไทยมีทั้งสิ้น 12 คำ ได้แก่คำว่า หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า ศูนย์ เปิด และ ปิด
3  เสียงรบกวนที่ใช้สำหรับการทดลองบันทึกจากสภาพแวดล้อมจริงเช่น ในเขตก่อสร้าง เขตชุมชน ริมถนน ที่มีรถและผู้คนกำลังสัญจรอยู่ หรือห้องที่มีเสียงสนทนาที่ดัง เป็นต้น
4  ในการทดสอบจะใช้ไมโครโฟนระบบสเตอริโอ 2 ตัว โดยที่ตัวที่ 1 จะรับเสียงพูดที่มีเสียงรบกวนผสมอยู่ ไมโครโฟนตัวที่ 2 จะรับแต่เสียงรบกวนเพียงอย่างเดียว และในขณะทำการทดสอบไมโครโฟนทั้ง 2 ตัว ต้องห่างกันอย่างน้อย 30 เซนติเมตร
5  โปรแกรมที่ใช้ในการทดลองคือ Matlab ซึ่งเป็นวิธีการทางซอฟต์แวร์เพื่อทำการแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเสียงพูดที่มีสัญญาณรบกวนผสมอยู่
ก. โครงงานนี้จะใช้การลดเสียงสัญญาณรบกวนเชิงสเปกตรัม (Spectral Subtraction : SS) ซึ่งเสียงที่ผ่านกระบวนการนี้จะเป็นเสียงที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น จากนั้นจะเข้าสู่การประมวลผลเบื้องต้นแล้วทำการหาคุณลักษณะเด่นของเสียงเพื่อทำการแยกข้อมูลออกมาเป็นเอาต์พุต
ข. สัญญาณอินพุตที่เป็นเสียงพูดและเสียงรบกวนเข้าทางไมโครโฟนไปยังคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จะใช้อัตราการสุ่มข้อมูลประมาณ 11,025 จุด ต่อวินาที ความละเอียด 16 บิต
ค.  ในการทดสอบแต่ละครั้ง จะต้องทำการฝึกฝนเสียงเพื่อเป็นต้นแบบและเสียงที่ทำการทดสอบโปรแกรมจะต้องเป็นเสียงจากผู้พูดคนเดียวกัน

ผลการทดลอง

การทดสอบระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทยแบบทนทานต่อเสียงรบกวนภายนอกเพื่อดูค่าความถูกต้องของโปรแกรม จึงทำการทดสอบในสถานที่ต่างๆดังนี้
(1) ห้องที่ไม่มีเสียงรบกวน
(2) ในห้องปรับอากาศ
(3) บริเวณเขตชุมชน
(4) บริเวณเขตก่อสร้าง
(5) บริเวณเขตการจราจร

1. การทดสอบระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทยในห้องที่ไม่มีเสียงรบกวน

   เมื่อทำการทดสอบในห้องที่ไม่มีเสียงรบกวนจะมีค่าความแม่นยำดังนี้

    

   เพศ

   อัตราการรู้จำ (%)

   ผู้หญิง

   88.17

   ผู้ชาย

   85.67

   ตารางที่ 1 ผลทดสอบระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทยในห้องที่ไม่มีเสียงรบกวน 

   2. การทดสอบระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทยในห้องปรับอากาศ

   เมื่อทำการทดสอบในห้องปรับอากาศจะมีค่าความแม่นยำดังนี้

   เพศ

   อัตราการรู้จำ (%)

   ผู้หญิง

   85.75

   ผู้ชาย

   79.67

   ตารางที่ 2 ผลทดสอบระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทยในห้องปรับอากาศ

   3  การทดสอบระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทยในบริเวณเขตชุมชน
   เมื่อทำการทดสอบในบริเวณเขตชุมชนจะมีค่าความแม่นยำดังนี้

   เพศ

   อัตราการรู้จำ (%)

   ผู้หญิง

   81.58

   ผู้ชาย

   78.08

   ตารางที่ 3 ผลทดสอบระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทยในเขตชุมชน

   4 การทดสอบระบบเสียงพูดภาษาไทยในเขตก่อสร้าง
   เมื่อทำการทดสอบในเขตก่อสร้างจะมีค่าความแม่นยำดังนี้

   เพศ

   อัตราการรู้จำ (%)

   ผู้หญิง

   75.58

   ผู้ชาย

   71.92

   ตารางที่ 4 ผลทดสอบระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทยในเขตก่อสร้าง

   5  การทดสอบระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทยในสถานที่ที่มีการจราจรบนท้องถนน
   เมื่อทำการทดสอบในสถานที่ที่มีการจราจรบนท้องถนนจะมีค่าความแม่นยำดังนี้

   เพศ

   อัตราการรู้จำ (%)

   ผู้หญิง

   73.00

   ผู้ชาย

   71.50

   ตารางที่ 5 ผลทดสอบระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทยในเขตการจราจรบนท้องถนน