จากปัญหาที่พบคือโปรแกรมที่ทำขึ้นมาสำหรับการรู้จำเสียงนี้ยังไม่สามารถใช้งานได้ดีในสภาพแวดล้อมจริงคือ
มีเสียงรบกวนจากภายนอกเช่น เสียงรถยนต์ เสียงการสนทนา หรือเสียงโทรทัศน์ เป็นต้น ส่วนใหญ่จะใช้กับสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยมีเสียงรบกวนมากเท่าใดนัก

  ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นสาเหตุให้เกิดแนวความคิดที่จะผลิตซอฟต์แวร์การรู้จำเสียงที่สามารถใช้งานได้กับสภาพแวดล้อมจริงขึ้น เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับฮาร์ดแวร์แล้วนำไปใช้การได้ในทุกสถานที่