ปัจจุบันได้มีความสนใจเรื่องของการติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์และหนึ่งในการสื่อสารนั้นคือการรู้จำเสียง แต่การรู้จำเสียงนั้นมีหลากหลายวิธีการด้วยกันในโครงงานนี้ได้ทำการรู้จำเสียงแบบตัดเสียงสัญญาณรบกวนจากภายนอกเพื่อใช้งานได้กับสถานการณ์จริง
จากการศึกษาพบว่าขณะนี้ทั่วโลกมีคนพิการประมาณ 600 ล้าน ประเทศไทยมี ผู้พิการจำนวน 1.1 ล้านคน และสถานการณ์คนพิการทั่วโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งระบบรู้จำเสียงจะมีบทบาทสำคัญที่จะอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ เพื่อต้องการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและเพิ่มความสะดวกในการดำรงชีวิต