- การรับสํญญาณ
- การลดเสียงเชิงเสปกตรัม
- การประมวลผลเบื้องต้น
- การดึงคุณลักษณะเด่นของเสียง
- การคัดแยกกลุ่มข้อมูล

methode