ประโยชน์ของการรู้จำเสียงพูดแบบทนทานต่อสัญญาณรบกวนภายนอก

Thumbnail Caption

ปัจจุบันมีความสนใจเรื่องของการติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร ์

และหนึ่งในการติดต่อนั้นคือการรู้จำเสียง ซึ่งมีประโยชน์มากโดยสามารถแบ่ง

ออกเป็น4ด้านคือ ทางด้านการศึกษา ด้านการติดต่อสื่อสาร

เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ และเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวก

 

โครงสร้างการทำงานของการรู้จำเสียง

Thumbnail Caption

เมื่อสัญญาณเสียงเข้าสู่คอมพิวเตอร์ก็จะประมวลผล

โดยผ่านวิธีการต่างๆและออกมาเป็นเอาต์พุต