Burapha University
The Design of Temperature Monitoring and Management System
For Vaccien Storage Refrigerator

บทนำ | ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง | การออกแบบโครงงาน |การทดลองและผลการทดลอง | สรุปผลการทดลอง|ประวัติผู้ทำโครงงาน

ถอยกลับ

 

 

 

 

 

บทนำ

            วัคซีน (Vaccine)  เป็นชีววัตถุที่มีความไวต่อความร้อนและเสียคุณภาพได้ หากอยู่ในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม ถ้าวัคซีนสูญเสียคุณภาพไปแล้วไม่สามารถกู้กลับคืนมาได้ แม้ว่าจะนำกลับมาไว้ที่อุณหภูมิที่เหมาะสมก็ไม่สามารถมีคุณภาพดีเช่นเดิมได้  วัคซีนที่สูญเสียคุณภาพนอกจากจะไม่สามารถป้องกันโรคได้แล้วยังอาจก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้  ในการเก็บวัคซีนยังต้องจำแนกตามชนิดของวัคซีนเนื่องจากวัคซีนชนิดต่างๆ ไวต่ออุณหภูมิไม่เท่ากัน  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการตรวจสอบและติดตามค่าอุณหภูมิตู้เย็นที่ใช้เก็บวัคซีน  เพื่อให้คงรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม ( 2ถึง 8 องศา-เซลเซียส และ–22ถึง -3องศา-เซลเซียส) อยู่ตลอดเวลา   หากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไม่อยู่ในช่วงที่เหมาะสมอาจเกิดความเสียหายดังกล่าว สาเหตุที่อาจทำให้อุณหภูมิตู้เย็นที่เก็บวัคซีนเปลี่ยนแปลงมีดังนี้[1]

  1. ระบบจ่ายไฟฟ้าขัดข้อง  ได้แก่  แรงดันไฟฟ้าเกิน  แรงดันไฟฟ้าตก
  2. ระบบประตูของเครื่องทำความเย็นขัดข้อง  ได้แก่  การปิดประตูไม่สนิทหรือลืมปิด  ขอบยางตู้เสื่อมสภาพ   บานพับประตูหย่อน  เป็นต้น
  3. ระบบการทำงานของเครื่องทำความเย็นขัดข้อง  ได้แก่   ฟิวส์ขาดหรือโอเวอร์โหลด(Overload)ตัด  อันเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ตลอดจนการรั่วลงกราวด์ของวงจรไฟฟ้า  เป็นต้น

ดังนั้นการตรวจสอบอุณหภูมิตู้เย็นแบบเฝ้าติดตาม เป็นวิธีที่จะช่วยควบคุมและตรวจสอบอุณหภูมิของตู้เย็นให้คงที่ได้   โครงงานนี้ได้เสนอการออกแบบระบบเฝ้าติดตามค่าอุณหภูมิแบบไร้สายขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

  © 2010 - ...FACTORY GROUP