Burapha University
The Design of Temperature Monitoring and Management System
For Vaccien Storage Refrigerator

 

บทนำ |ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง | การออกแบบบโครงงาน |การทดลองและผลการทดลอง|สรุปผลการทดลอง| ประวัติผู้ทำโครงงาน

ถอยกลับ

 

 


สรุปและอภิปรายผลการทดลอง
1 สรุปผลการทดลอง

โครงงานนี้นำเสนอระบบการจัดการและเฝ้าติดตามค่าอุณหภูมิ โดยการแสดงค่าอุณภูมิที่วัดได้จากเซนเซอร์(Sensor) บนโปรแกรม LPN ซึ่งพัฒนามาจากซอฟต์แวร์ Delphi แล้วนำข้อมูลที่ได้จัดเก็บลงฐานข้อมูล และส่งข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติทางโทรศัพท์เมื่อค่าอุณหภูมิถึงจุดวิกฤตโดยใช้ GSM Module  
ผลการทดสอบค่าอุณหภูมิที่วัดได้จาก Sensor ที่ติดตั้งในตู้เก็บวัคซีนจำนวน 6 ตู้ ในการทดสอบกำหนดให้เมื่ออุณหภูมิถึงจุดวิกฤตนานต่อเนื่อง 20 นาที จึงทำการส่งข้อความแจ้งเตือน โดยอุณหภูมิปกติและอุณหภูมิวิกฤติที่ใช้เก็บวัคซีนแต่ละตู้มีค่าไม่เท่
ากัน ดังนี้  


ในการทดสอบระบบกับตู้เย็นเก็บวัคซีนทั้ง6ตู้ โดยวิธีการเฝ้าติดตามค่าอุณหภูมิ มีรวดเร็วในการส่งข้อความแจ้งเตือนถึงผู้ดูแลตู้ 5 วินาทีเมื่อค่าอุณหภูมิวิกฤตนาน 20 นาที

2 ปัญหาและแนวทางการพัฒนา
ข้อบกพร่องที่ได้รับจากการทดลองจำเป็นต้องแก้ไขเพื่อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยมีแนว ทางแก้ไขและพัฒนาดังนี้
1. กราฟที่ใช้แสดงค่าอุณหภูมิ ซึ่งกราฟที่เลือกใช้ในการแสดงเป็นแบบธรรมดา ไม่สามารถแสดงค่าอุณหภูมิ ณ จุดที่ชี้บนเส้นกราฟได้ หากมีข้อมูลมากกราฟในแกนแนวนอนซึ่งเป็นเวลาในการเก็บค่าอุณหภูมิก็ยาวมาก ทำให้ดูข้อมูลได้ไม่ละเอียด ต้องไปเรียกดูข้อมูลที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลแทน แก้ไขได้โดยอาจเลือกใช้กราฟที่สามารถตั้งค่าการแสดงผล   ซึ่งจะทำให้สามารถดูข้อมูล ณ จุดบนเส้นกราฟเมื่อนำเมาส์ไปชี้ที่ตำ
แหน่งนั้นได้

  © 2010 - ...FACTORY GROUP