Burapha University
The Design of Temperature Monitoring and Management System
For Vaccien Storage Refrigerator

บทนำ | ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง | การออกแบบโครงงาน |การทดลองและผลการทดลอง | สรุปผลการทดลอง|ประวัติผู้ทำโครงงาน

ถอยกลับ

 

 

 

 

โครงสร้างของระบบการทำงานประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟต์แวร์ (Software) แสดงในรูป 3.1 โดยแต่ละส่วนมีหลักการทำงานดังนี้คือ

ด้านฮาร์ดแวร์
ส่วนของฮาร์ดแวร์ประกอบด้วยส่วนรับข้อมูล(Input)จำนวน 2 แบบ คือ เซนเซอร์อุณหภูมิ DS18S20 ซึ่งโดยมีย่านวัดอุณหภูมิ-55 ถึง +125 องศาเซลเซียส สามารถแสดงความละเอียดของค่าอุณหภูมิได้ถึง 0.5 องศาเซลเซียสที่อุณหภูมิอยู่ในช่วง -10 ถึง +85 องศาเซลเซียส โดยเซนเซอร์อุณหภูมิ DS18S20 นั้นก็จะทำการตรวจจับค่าอุณหภูมิที่ทำการตรวจวัดได้ซึ่งเอาต์พุตที่ได้อยู่ในรูปข้อมูลแบบดิจิตอลสัญญาณข้อมูลที่ได้จะถูกส่งไปยังส่วนประมวลผลคือไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ 18F4550 เพื่อประมวลผลแล้วส่งเป็นข้อมูลเอาต์พุทให้อยู่ในรูปแพคเกจข้อมูล โดยจัดลำดับรูปแบบแพคเกจข้อมูล ซึ่งในแต่ละแพคเกจหรือชุดข้อมูลจะประกอบไปด้วย #,aa.a,bb.b,cc.c,dd.d,ee.e,ff.f,@  เช่น #,-3.5,4.0,15.5,7.5,-22.5,-5.0,@ โดยใช้เวลาเฉลี่ย 6 วินาที/แพคเกจ ในการสร้างข้อมูล แล้วสามารถส่งผ่านวงจร RS485 ซึ่งเป็นการรับส่งสัญญาณแบบอนุกรมแบบสายคู่ระหว่างสาย A กับสาย B รับส่งข้อมูลอัตราความเร็ว 115.2 Kbps เพื่อแยกหรือคัดกรองข้อมูลที่รับเข้าเพื่อนำไปแสดงผลบันทึกลงฐานข้อมูลในการตรวจการทำงานของอุณหภูมิต่อไป

ด้านซอฟต์แวร์
เมื่อฮาร์ดแวร์ส่งข้อมูลมาจะรับสัญญาณข้อมูลมาจากบอร์ด RS485 จากนั้นแปลงสัณญาณข้อมูลเป็น RS232 เพื่อส่งข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์และเก็บข้อมูลที่ได้ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล ซึ่งฐานข้อมูลในการจัดเก็บดังตารางที่ 3.1 พัฒนาด้วยซอฟต์แวร์ Delphi ซึ่งในตัวซอฟต์แวร์ จะประกอบไปด้วย Search, Save, Record, Graph, Report ซึ่งจะแสดงค่าอุณหภูมิปัจจุบันให้ผู้ใช้สามารถเรียกดูได้ทุกขณะ
            สำหรับ GSM โมดูล มีหน้าที่ในการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือไปยังแพทย์ หรือผู้ดูแลวัคซีน เมื่ออุณหภูมิสูงเกินที่กำหนดไว้   เพื่อป้องกันการเสียหายของวัคซีนที่จะเกิดได้

 
 
  © 2010 - ...FACTORY GROUP