สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 

 

ตารางเวลาการใช้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาการปัญญา