สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 

 

รวมภาพกิจกรรมปี พศ.2560

 

 
 
ปฐมนิเทศ ภาคปลาย ปี ๒๕๕๙

  วิทยาลัยฯ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่
ประจำปีการศึกษาปลาย ปี ๒๕๕๙
....อ่านต่อ
 
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
เลือกกรรมการสภาวิชาการ

  คณาจารย์ วิทยาลัยฯ เข้าร่วมการเลือก
กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
....อ่านต่อ
 
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๙

  วิทยาลัยฯ จัดพิธีไหว้ครูประจำปี ๒๕๕๙
เพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณ
ของครูอาจารย์...อ่านต่อ
 
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
มอบของวันเด็กแห่งชาติ

  ดร.ภัทราวดี มากมี อาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ
และนิสิต ร่วมแจกกระเป๋าเนื่องในวันเด็ก
แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐....อ่านต่อ
 
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)

  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยฯ
เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)
......อ่านต่อ
 
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
ร่วมงาน ๒๐๐ งานวิจัย ๒๐๐ งานพัฒนา

 ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี คณบดีวิทยาลัยฯ
และ รศ.ดร.เสรี ชัดแช้ม เข้าร่วมงาน ๒๐๐
งานวิจัย ๒๐๐ งานพัฒนา...อ่านต่อ
 
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
เยี่ยมห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลอง

 งานส่งเสริมการวิจัย กองบริการการศึกษา
เข้าเยี่ยมห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลองวิทยาการ
ปัญญาระบบประสาท...อ่านต่อ
 
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
อบรม AMOS

  วิทยาลัยฯ จัดโครงการอบรมระยะสั้น
ประจำปี ๒๕๖๐ เรื่อง การวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้างโดยใช้โปรแกรมAMOS
....อ่านต่อ
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
วช. เยี่ยมห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลอง

 คณะทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) เข้าเยี่ยมห้องปฏิบัติ
การทำลองต่อสัตว์วิทยาลัยฯ..อ่านต่อ
 
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
เวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยฯ
เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันมาฆบูชา
ประจำปี ๒๕๖๐ ....อ่านต่อ
 
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
Prof. Sebastian Pannasch

 Prof. Sebastian Pannasch จาก
Institute of Psychology III, Technische
Universität Dresden, Germany. ...อ่านต่อ
 
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่