สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 
 
       

 

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีคณะการตรวจประเมินคุณภาพดังนี้
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง กรรมการ (บุคคลภายใน)
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง กรรมการ (บุคคลภายใน)
4) ดร.สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์ เลขานุการ


เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม RMCS 107